Miljöpolicy.

GRP Anti-Slip Sweden AB benämns som Safestep i denna bilaga för enkelhetens skull.


GENERELLA MÅL.

Safesteps miljöambitioner preciseras i den här miljöpolicyn som revideras årligen. Miljöpolicyn ligger till grund för fastställande av miljömål och miljöhandlingsplan. Ett förebyggande och målinriktat miljöarbete är en del av Safesteps affärsidé och en förutsättning för en långsiktigt god lönsamhet. Safestep strävar kontinuerligt efter att bli bättre på miljöarbete och de konkreta miljömålen höjs från år till år. Safestep arbetar kontinuerligt med att minska företagets miljöpåverkan, med avseende på energieffektivitet, utsläpp och avfall. Safestep följer gällande miljölagstiftning och myndighetskrav, men har som mål att överträffa gällande dessa. Safestep följer kontinuerligt upp företagets miljöpåverkan genom en årlig miljörevision.


MANAGEMENT, UTBILDNING OCH KOMMUNIKATION.

Safesteps strävan inom miljöområdet kommuniceras kontinuerligt ut av ledningen till samtliga i personalen för att öka medvetenheten och stimulera miljöförbättrande åtgärder och innovationer. Samtliga i Safesteps personal ska ta del av företagets miljöpolicy och ska få adekvat utbildning inom miljöområdet, beroende på arbetsuppgifter. Senaste version av den här miljöpolicyn finns alltid tillgänglig på Safesteps server.


PRODUKT- OCH MATERIALVAL.

Safestep strävar efter att använda miljövänliga produkter och material i verksamheten. Safestep använder så lite miljö- och hälsofarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där det är möjligt. Safestep strävar efter att där det är möjligt använda miljövänliga material i bolagets produkter. Safestep strävar efter kontinuerligt förbättra företagets produkter så att de blir mer och mer energisnåla och så att de har en mindre och mindre påverkan på miljön.


ENERGIFÖRBURKNING.

Safestep försöker ständigt minska bolagets energiförbrukning och uppmuntrar våra leverantörer att också göra det.


TRANSPORTER.

Safestep verkar på en global marknad med både kunder och leverantörer i andra länder. Vi är
medvetna om den miljöpåverkan som transporter av material och produkter medför och arbetar
kontinuerligt med att minska denna påverkan. Detta görs dels genom att välja miljövänliga
fraktalternativ då detta är möjligt, men också genom att försöka minimera antalet transporter då
detta är möjligt.


LEVERANTÖRER.

Merparten av den miljöpåverkan som uppstår vid tillverkning av Safesteps produkter
uppkommer hos företagets leverantörer. För att minska den totala miljöpåverkan av Safesteps
produkter sker därför en kontinuerlig dialog med de viktigaste leverantörerna om hur
miljöpåverkan kan minimeras vid produktion. Vi kommunicerar dessutom ut Safesteps
miljöpolicy till dessa när den uppdateras.

Safestep ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att i nära samarbete med
företagets leverantörer utveckla, producera och erbjuda produkter med minsta möjliga
miljöpåverkan.


ÅTERVINNING, SOPHANTERING OCH UTSLÄPP.

Safestep sopsorterar och återvinner i den mån det är möjligt och uppmanar våra leverantörer att
också göra det. Vi hanterar miljöfarliga produkter på ett korrekt sätt och ser till att miljöfarligt
avfall lämnas på därför avsedd plats hos kommunen.

Safestep försöker underlätta för kunderna att återvinna bolagets produkter och informerar
kunderna om hur de bäst hanterar, lagrar och återvinner företagets produkter.

Den som väntar på något gott...

Sidan finns tyvärr inte än.

Välkommen tillbaka inom kort!

Favoriter

Offertlista

Tack för din förfrågan!
Vi återkommer så snart vi kan.

Provlåda

Fyll i formuläret så skickar vi en provlåda till dig.

Provlådan innehåller ett urval av våra mest populära produkter.

Vi kontaktar dig för att bekräfta din beställning.

Provlådan är kostnadsfri och du förbinder dig inte till något.

Tack för din förfrågan!
Vi återkommer så snart vi kan.